Region

/Region

Gebiedsagenda’s hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert in een gebied waar op dit moment ca. 600.000 mensen wonen de waterkwaliteit, het waterpeil, de keringen en een aantal wegen. Kort samengevat zorgen zij voor 'droge voeten en schoon water'. De nieuwe omgevingswet nodigt het hoogheemraadschap uit om haar vraagstukken integraal [...]

Sittard-Geleen structuurvisie

,

Specifieke thema’s voor Sittard-Geleen zijn de ligging in drie landschappen: het Maasdal, het middenterras en het heuvelland. De aanwezigheid van twee snelwegen, het Julianakanaal, en het havengebied met veel industrie bij Born. Belangrijk is ook de invloed van DSM en Chemelot, een groot industriegebied in Geleen. Een aantal historisch belangrijke [...]

Gemert Masterplan Wolfsveld-De Fuik

Urbis heeft een structuurvisie gemaakt voor het gebied tussen Gemert en Handel. Hierin is een uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Wolfsveld mogelijk gemaakt, alsmede veel aandacht voor recreatieontwikkeling en ecologie. Na vaststelling van de structuurvisie is Wolfsveld verder uitgewerkt. Belangrijke ingreep is het beekherstel van de Peelseloop. Hiervoor is een [...]

Leiden structuurvisie

,

De opdracht: het in nauw overleg met de gemeente tot stand brengen van een structuurvisie voor 2020 voor de stad Leiden. Hierin zijn zowel ruimtelijk-functionele als verkeerskundige kaders voor de toekomst neergelegd. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de regio. De regionale structuurvisie Holland Rijnland heeft een bijna parallelle ontwikkeling in [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]