Ontwikkelingsstrategie Dongeoevers

Geertruidenberg is een van de zeven gemeenten in de provincie Noord-Brabant die geselecteerd zijn om deel te nemen aan het provinciaal experiment ‘kwaliteit en duurzaamheid’. In het kader van dit experiment heeft Urbis een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld voor het gebied gelegen aan de Donge-oevers, tussen de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. In het verleden waren de oevers in gebruik als bedrijventerreinen, de twee kernen lagen met hun rug naar de rivier. Vanuit de kernen was het bijna nergens mogelijk om het water te zien of de waterkant te bereiken. De vraag was om de verstedelijking in dit gebied op een kwalitatief hoogwaardige manier in te vullen, met daarbij het accent op wonen, recreatie en ecologie.

De identiteit van de twee kernen vormt de basis voor de nieuwe ontwikkelingen. De ambitie is om de beide kernen in ruimtelijk en functioneel opzicht sterker op elkaar te richten. De Donge vormt dan een verbinding tussen de beide kernen en wordt van achterkant naar voorkant omgevormd. Het creëren van draagvlak en een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid is onontbeerlijk voor een succesvol verloop van het proces. Door interviews en workshops hebben de betrokkenen (bestuurders, ambtelijk verantwoordelijken, ondernemers en bewoners) bijgedragen aan het tot stand komen van het masterplan. In workshops zijn verschillende modellen ontwikkeld en gekozen.

Er is gekozen om de identiteit van beide kernen tot aan de rivieroever door te trekken (model 2a). Aan de kant van de stad Geertruidenberg is in de groene oeverzones een aantal bastions ingepast. Tussen deze bastions liggen overloopgebieden, die bij hoog water vollopen. Aan de zijde van Raamsdonksveer is een reeks van bouwvelden gemaakt, afgewisseld met doorzichten haaks op de rivier. Deze mozaïek sluit aan op de achterliggende dorpsstructuur. De twee kernen zijn met elkaar verbonden door een nieuwe fietsbrug. Deze verbindt de markt van Geertruidenberg met de Haven en het Heereplein met bibliotheek en gemeentehuis van Raamsdonksveer. Langs alle rivieroevers is een openbaar wandelpad gerealiseerd.

Het plan behelst daarnaast een ontwikkelingsvisie. De voorzieningen zoals de realisatie van de brug, oevers, recreatieve en ecologische verbindingen worden gefinancierd door ontwikkelingslocaties. Het uitplaatsen van bedrijvigheid aan de oever is onderdeel van de ontwikkelingsstrategie.

opdrachtgever Gemeente Geertuidenberg
opdracht Ontwikkelingsvisie, structuurschets
team Petra Sala (ontwerp), Donald Lambert (ontwerp)
beelden Urbis
thema’s visie & strategie